info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

1 / 8. | 62 total

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

  2017-11-16  

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről szóló 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet szerint megemelt öregségi nyugdíjban, özvegyi és szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban részesülő személyek részére. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, egyösszegű kifizetésre mindkét ellátása alapján jogosult. Az egyösszegű kifizetésre a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi,…

Házépítés Németországban

  2017-10-18  

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia, hanem viselnie kell a házépítés egyéb költségeit is. Egyik jelentősebb tétele a költségeknek a telek megvásárlása után fizetendő vagyonszerzési illeték. Ennek mértéke változó : Bajorországban és Szászországban például 3.5 %, míg például Észak- Rajna Vesztfáliában az adóalap 6.5 %- a fizetendő. Amennyiben valaki ingatlanügynök révén vásárolja meg a telket, azért jutalékot kell fizetnie, melynek mértéke általában 3.57% körül mozog. A jutalék összegében az ingatlanügynök és a megbízó szabadon megállapodhatnak egymással, amit sok vevő nem is tud. Az ügynöki…

Mietspiegel Németországban - Hát az meg mi a csoda?

  2017-08-23  

A Mietspiegel egyetlen szóval nehezen lefordítható jogi fogalom. Ez egy olyan összeállítás , amely megmutatja, hogy egy adott német településen belül milyen összegű lakásbérleti díjakkal lehet számolni. A Mietspiegel nem más mint összehasonlító lakbértáblázat, lakbérjegyzék, amely kifejezetten azon bérbe adott vagy bérbe adandó lakásokkal összefüggésben használható, amelyeket ( állami ) támogatás nélkül saját erős beruházás keretében építettek meg és kínálnak bérbeadásra Németországban. A Mietspiegel mint egy adott településre vonatkozó lakbér-összehasonlítási eszköz 1974. év óta létezik Németországban. Annak idején a lakbér összegével kapcsolatos jogvitákban a német bíróságok…

Házassági válóperek Németországban

  2017-05-22  

Németországi házassági bontóperekben (válóperekben) mindegyik peres félnek saját ügyvédje kell hogy legyen. Amennyiben a válási szándékot illetően a felek között megvan a konszenzus vagyis az egyetértés, kivételesen elegendő lehet egy ügyvéd közreműködése is. Abban az esetben , ha váláson kívül gyermekelhelyezés (Sorgerecht) jogáról is döntenie kellene a bíróságnak, úgy a peres felek mindegyike köteles ügyvédet fogadni. Előforduló eset, hogy a felek a német bírósághoz együttes kérelmet nyújtanak be a házassági kötelék felbontása iránt. Közös kérelem benyújtása esetén a felek egyike sem tudja kezdeményezni későbbiekben egyoldalúlag a peres eljárás megszüntetését. Családjogi…

Korlátolt felelősségű társaság alapítása - 1 eurós törzstőkével

  2017-04-02  

Miközben Magyarországon a korábbi jogszabályok alapján 500 ezer forint törzstőkével létrehozott korlátolt társaságok törzstőkéjét 3 millióra kötelezően fel kell emelni , egy másik uniós országban , Luxembourgban ez évtől jelentős könnyítésként már 1 Euró törzstőkével is alapítható korlátolt felelősségű társaság, rövid nevén kft. Luxembourgban 2017. január 17. óta természetes személyek ( másként : magánszemélyek ) az 1 Eurós kft -ről szóló jogszabály hatályba lépésével a jövő vállalkozásaiként könnyebben tudnak startolni. Természetes személyek csökkentett költségek mellett , formalitások nélkül már 1 Euró tőkével korlátolt felelősségű társaságot alapíthatnak.…

Foglaló fizetése szerződéskötéskor, avagy mikor foglaló a foglaló összege

  2016-12-06  

Bizonyos fajta szerződéseknél - mint például adásvételi vagy bérleti szerződésnél - gyakran kerül sor foglalóként nevesített pénz átadására. A korábban hatályban volt Polgári Törvénykönyv, az 1959. évi IV. törvény 243. § ( 1 ) bekezdése szerint a foglalót „ a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül „ adták át. Többnyire pénzt fizetett a leendő vevő – például előszerződés aláírásakor a leendő eladónak, de lehetett a foglaló gyanánt átadott érték például részvény avagy valamilyen ingóság. A jogászok által jól ismert szabály szerint ( a régi Ptk. 245. § ( 2 ) bekezdése alapján ) : „ A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az átadott…

SIKERDÍJAS ÜGYVÉDI MUNKADÍJ NÉMETORSZÁGBAN

  2016-09-28  

A 2016. július 1-én hatályba lépett német jogi rendelkezés szerint az úgy nevezett polgári peres ügyekben az ügyvéd és az ügyfél akár sikerdíjas ügyvédi honoráriumban is megállapodhatnak egymással. A megbízó és a megbízott ügyvéd tehát ezentúl Németországban jogszerűen köthet egymással olyan tartalmú megbízási szerződést is, amely szerint az ügyvéd díjazása az adott polgári peres ügyben az eljárás eredményességétől, másként annak sikerétől függ. A sikerdíj mértékére egységes előírás az új német jogszabályban nem létezik, a fizetendő összeget a megbízó személy és a megbízott ügyvéd a szerződésükben szabadon állapíthatják meg. A megállapodás során lehet kiinduló…

Német nyelvű munkaszerződés német nyelvet nem ismerő külföldi számára?

  2016-06-02  

A munkaszerződéseket illetően az irányadó magyar jogszabály kötelezően előírja a munkaszerződés írásba foglalását, azonban az írásba foglalás elmaradása miatti érvénytelenségre csak a dolgozó hivatkozhat és csak 1 hónap időtartamig, a szerződés megkötése után. Az írásba foglalt magyar nyelvű munkaszerződés jogi szempontból okirat , még pedig magánokirat, melynek követelményeivel Magyarországon a polgári perrendtartás foglalkozik. A magyar polgári perrendtartás meghatározza az úgy nevezett magánokirat fogalmát - akként adva meg a definíciót, hogy : „ A magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette,…

  Blog

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani…

Házépítés Németországban

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia,…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép