info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

2 / 9. | 65 total

Foglaló fizetése szerződéskötéskor, avagy mikor foglaló a foglaló összege

  2016-12-06  

Bizonyos fajta szerződéseknél - mint például adásvételi vagy bérleti szerződésnél - gyakran kerül sor foglalóként nevesített pénz átadására. A korábban hatályban volt Polgári Törvénykönyv, az 1959. évi IV. törvény 243. § ( 1 ) bekezdése szerint a foglalót „ a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül „ adták át. Többnyire pénzt fizetett a leendő vevő – például előszerződés aláírásakor a leendő eladónak, de lehetett a foglaló gyanánt átadott érték például részvény avagy valamilyen ingóság. A jogászok által jól ismert szabály szerint ( a régi Ptk. 245. § ( 2 ) bekezdése alapján ) : „ A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az átadott…

SIKERDÍJAS ÜGYVÉDI MUNKADÍJ NÉMETORSZÁGBAN

  2016-09-28  

A 2016. július 1-én hatályba lépett német jogi rendelkezés szerint az úgy nevezett polgári peres ügyekben az ügyvéd és az ügyfél akár sikerdíjas ügyvédi honoráriumban is megállapodhatnak egymással. A megbízó és a megbízott ügyvéd tehát ezentúl Németországban jogszerűen köthet egymással olyan tartalmú megbízási szerződést is, amely szerint az ügyvéd díjazása az adott polgári peres ügyben az eljárás eredményességétől, másként annak sikerétől függ. A sikerdíj mértékére egységes előírás az új német jogszabályban nem létezik, a fizetendő összeget a megbízó személy és a megbízott ügyvéd a szerződésükben szabadon állapíthatják meg. A megállapodás során lehet kiinduló…

Német nyelvű munkaszerződés német nyelvet nem ismerő külföldi számára?

  2016-06-02  

A munkaszerződéseket illetően az irányadó magyar jogszabály kötelezően előírja a munkaszerződés írásba foglalását, azonban az írásba foglalás elmaradása miatti érvénytelenségre csak a dolgozó hivatkozhat és csak 1 hónap időtartamig, a szerződés megkötése után. Az írásba foglalt magyar nyelvű munkaszerződés jogi szempontból okirat , még pedig magánokirat, melynek követelményeivel Magyarországon a polgári perrendtartás foglalkozik. A magyar polgári perrendtartás meghatározza az úgy nevezett magánokirat fogalmát - akként adva meg a definíciót, hogy : „ A magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette,…

A legkisebb munkabér összege (minimálbér) az Európai Unióban 2016-ban

  2016-04-14  

Egy aktuális naphírből megtudható volt, hogy Nagy-Britanniában 2016. április 1. napjával 7.20 Font ( Euróra átszámítva 9.13 Euró ) minimális bruttó órabért garantálnak a szigetországban munkát vállalóknak. Ezen hír kapcsán érdemes áttekinteni, hogy ez idő szerint az Európai Unió egyes országaiban – ahol egyáltalán létezik a legkisebb munkabér összegét rendező jogi szabályozás - mennyi a havi legkisebb munkabér, másként fogalmazva a törvényes minimálbér összege -euróban számolva, az Európai Unió statisztikai hivatalának kimutatása szerint. Nagy-Britannia : 1529 EUR Írország : 1546 EUR Belgium : 1502 EUR Luxemburg : 1923 EUR Hollandia : 1508 EUR Franciaország : 1467 EUR Németország :…

2016. január elsejétől új lakás vásárlása esetén kell-e a magánszemélynek áfát fizetni?

  2016-02-15  

A 2015. évi CCXII. törvény – amely az "egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról" semmitmondó címet viseli – több más témájú változás mellett tartalmazza a hatályban lévő magyar ÁFA törvény azon módosítását, amely kedvezően érinti - a jogszabályban meghatározott esetekben - az új lakások után fizetendő általános forgalmi adó ( röviden : ÁFA ) mértékét. Az előzőekben hivatkozott 2015. évi CCXII. Törvény 23. §- a a hatályban lévő ÁFA - Törvényt - a már eddig is többször módosított 2007. évi CXXVII. törvényt - kiegészíti a következőkkel : „ 300 .§ A 3. sz. melléklet I. részében foglalt táblázatnak az egyes törvényeknek…

Új lakcím-bejelentkezési előírások Németországban

  2015-11-16  

2015. november 1. napjával megváltoztak a lakcím bejelentkezést illetően a német jogszabályi rendelkezések. A jövőben ugyanis minden egyes bérlőnek , aki lakcímet jelent be az illetékes német lakcím-bejelentési hivatalhoz ( Meldeamt ) okvetlenül szüksége lesz egy úgy nevezett Wohnungsgeberbescheinigung nevű okiratra, amely nem más mint egy beköltözési igazolás, amelyet a bérbeadónak alá kell írnia. Az említett lakcím bejelentést a bérlőnek a beköltözéstől számított két héten belül kell megtennie. Ezen 15 napos határidő megtartására azonban a bérbeadónak vagy a megbízottjának is ügyelnie kell. Ugyanis a bérbeadónak vagy a megbízottjának ugyancsak 15 napon belül írásban vagy elektronikusan…

Magyarországon szerzett doktori cím használata Németországban

  2015-10-22  

A felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek / németül : Akademiker / egyetemi ( tudományos ) fokozatának viselése Németországban jogszabály által védett. A külföldön megszerzett egyetemi fokozat Németországban ugyancsak törvény által szabályozott. Németországban mind a 16 tartományban ( Bundesland ) alkottak rendelkezést e kérdésben, még pedig a felsőoktatásról szóló német törvény keretei között. Valamely külföldi tudományos fokozat használatának előfeltétele, hogy annak adományozására az adott ország felsőoktatásáról szóló törvénye alapján ,esetleg arra feljogosított illetékes hatóság adományozása révén kerüljön sor, ill. ekként kellett hogy történjen. További előfeltétel,…

Személyi adóazonosító jel, adószám használata Németországban

  2015-07-30  

Magyarországon évek óta létezik magánszemélyek részére kiadott egyedi adóazonosító szám, amelyet modern adóigazgatás létrehozásával több évvel ezelőtt vezettek be úgy nevezett adóazonosító jel néven, amit a köznép idehaza némi pontatlansággal egyszerűen adószámnak mond. A mintegy 81 milliós lélekszámú Németország sem tudja nélkülözni ennek a számsornak a használatát a pénzügyi jogviszonyokban , másként mondva adóügyekben . Németországban a hivatalos neve : ( individuelle ) Steueridentifikationsnummer. Mikor használják Németországban? Elsősorban adóügyekben, az adóügyi levelezés során. Amennyiben valaki a német adóhatósághoz fordul hivatalos beadvánnyal - megkönnyítendő az…

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép