info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

4 / 9. | 65 total

Termőföldekre vonatkozó elővásárlási jogosultság

  2014-06-09  

A 2014. évtől hatályos a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló máris több ponton módosított 2013. évi CXXII. törvény értelmében a lehetséges termőföld vevővel szemben a következő természetes - ill. eseten ként jogi - személyeket, az alábbi sorrendben illeti meg illeti meg a visszterhes jogügylet tárgyát képező termőföldre elővásárlási jog. 18. § (1) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: a) az államot a Nemzeti Földalpról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében; b) a földet használó olyan földművest,…

Kaució (óvadék) a német lakásbérleti szerződésben

  2014-05-18  

A kaucióval ( pénzletéttel ) biztosított lakásbérleti szerződés fennállása alatt a német bérbeadó az úgy nevezett kaució-bankszámláról a bérlői letéti összeget nem veheti igénybe. Az idevágó, az előbbiekkel adekvát kiegészítő jellegű megállapodásokat a lakásbérleti szerződésben érvénytelennek kell tekinteni, nyilván akkor ha a megállapodás a jogi előírásokkal ellentétes - erről döntött nemrégiben a német szövetségi bíróság a Bundesgerichtshof . A bérlő által nyújtott kaució ( pénzügyi biztosíték másként óvadék ) felett a bérbeadónak nincs rendelkezési joga, ameddig a bérleti szerződés fennáll - ahhoz nem nyúlhat hozzá a bérbeadó - ekként határozott az említett…

Hivatalos iratok végrehajtói kézbesítése

  2014-03-11  

Az úgy nevezett végrehajtói kézbesítés célja az irányadó, 250/ 2004. ( VIII. 27. ) többször módosított kormányrendelet szerint az, hogy - „ az eljárási jogok gyakorlásának biztosítása érdekében - a jogszabályban meghatározott határozat, értesítés annak címzettje részére polgári nemperes eljárás lefolytatásával vagy ilyen eljárás lefolytatásával is kézbesítésre kerüljön. A kézbesítés során részint a Végrehajtási törvény alapján kell eljárni, azonban a Vht. törvényben nem szabályozott kérdésekben a most ismertetendő kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A kézbesítés tárgya máskülönben a jogszabályban meghatározott típusú bírósági határozat, így a Végrehajtási…

A legfelsőbb magyar bírósági fórum, a Kúria állásfoglalása a devizahitelesek hitelszerződésének érvényességéről

  2014-02-10  

A Kúria határozatai A Kúria 6/2013. PJE jogegységi határozata A Kúria Polgári Kollégiuma a kollégiumvezető indítványa alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 34. § (4) bekezdés b) pontja alapján jogegységi tanácsként eljárva a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdések tárgyában a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében meghozta a következő jogegységi határozatot: 1. A deviza alapú hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések (a továbbiakban: deviza alapú kölcsönszerződések) devizaszerződések. A felek a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását…

HA A NÉMET BÉRBEADÓ FELMONDJA A LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉST ( MERT ÁLLÍTÓLAG Ő MAGA KÍVÁNJA A LAKÁST HASZNÁLNI )

  2014-01-03  

Az irányadó tényállás szerint egy müncheni lakás tulajdonosa 2008-ban a bérlőjének felmondott. A felmondása indokaként arra hivatkozott: hogy gondoskodjék a saját anyjáról , ő maga akar a lakásba beköltözni. A bérlő ezt a felmondást megkifogásolta és kétségbe vonta a bérbeadói lakáshasználat fennállását. A müncheni alsófokú bíróság ( Amtsgericht München ) előtti , kiürítés iránti perben a bérlő vitatta a bérbeadó beköltözési szándékát. Ezt követően a peres felek mégis egyezséget kötöttek. Ebben az egyezségben a bérlő vállalta, hogy 2009. év közepéig kiköltözik. Ezen kiköltözés teljesítése ellenében a bérbeadó 2400 euró átköltözési támogatás fizetését vállalta…

Dolgozói szabadság átvitele a következő évre

  2013-12-12  

A munkaviszonyban álló személyek, munkavállalók esetében a dolgozót megillető szabadságot az irányadó szabályok értelmében az esedékesség évében kell kiadni, vagyis még abban az évben, amelyre vonatkozólag a munkáltató azt az irányadó jogszabályokkal összhangban megállapította. Habár a főszabály szerint az adott évben kiadandó az arra az évre járó szabadság ,mégis előfordul olyan eset, amikor benn marad valamennyi szabadság, az éves mennyiségből néhány nap igénybe nem vettként megmarad a dolgozónak. A hatályos szabályok értelmében, amennyiben a szabadság még az adott évben ( pl. decemberben) megkezdődött, ezzel összefüggően a rá következő évben kivételesen 5 munkanap mégis kiadható.…

Határozott idejű munkaszerződések Németországban

  2013-11-05  

Munkajoggal foglalkozó német kutatók szerint majd minden második Németországban megkötött szerződés határozott időre szól. De vajon jogos -e mindig a határozott idő kikötése a szerződésben – a többi között erre keresték nürnbergi munkaügyi szakemberek a választ. Megállapításuk szerint a megkötött a német munkaszerződések nem egyszer rejtett meg átláthatatlan rendelkezéseket tartalmaznak, éppen ezért nem árt , ha a munkavállalók tisztában vannak a jogaikkal. Egyébiránt Németországban külön törvény van hatályban, amely a határozott időre szóló meg a részmunkaidős foglalkoztatást szabályozza. Ez a törvény a határozott időre szóló munkaszerződésnek két típusát ismeri, még…

Vonatjegy árának részleges visszatérítése az utas részére a vonat jelentős, ún. vis maior jellegű késése esetén

  2013-09-30  

A C -509/11. számú, az Európai Unió Bírósága előtti peres ügyben hozott ítélet szerint ( peres felek : ÖBB - Personenverkehr AG Ausztria ) az utasoknak jelentős késés esetén akkor is joguk van a vonatjegy árának részleges visszatérítéséhez, ha a késés vis maior ( magyarán : nagyobb erőhatalom ) következménye. A fuvarozó nem hivatkozhat a nemzetközi jog azon szabályaira, amelyek őt vis maior esetén mentesítik a késés miatt keletkezett károk megtérítése alól, annak érdekében, hogy kivonja magát a menetjegyár-visszatérítésre vonatkozó kötelezettsége alól. / Ld. ide : A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23 - i 1371/2007/EK…

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép