info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

4 / 8. | 62 total

A legfelsőbb magyar bírósági fórum, a Kúria állásfoglalása a devizahitelesek hitelszerződésének érvényességéről

  2014-02-10  

A Kúria határozatai A Kúria 6/2013. PJE jogegységi határozata A Kúria Polgári Kollégiuma a kollégiumvezető indítványa alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 34. § (4) bekezdés b) pontja alapján jogegységi tanácsként eljárva a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdések tárgyában a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében meghozta a következő jogegységi határozatot: 1. A deviza alapú hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések (a továbbiakban: deviza alapú kölcsönszerződések) devizaszerződések. A felek a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását…

HA A NÉMET BÉRBEADÓ FELMONDJA A LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉST ( MERT ÁLLÍTÓLAG Ő MAGA KÍVÁNJA A LAKÁST HASZNÁLNI )

  2014-01-03  

Az irányadó tényállás szerint egy müncheni lakás tulajdonosa 2008-ban a bérlőjének felmondott. A felmondása indokaként arra hivatkozott: hogy gondoskodjék a saját anyjáról , ő maga akar a lakásba beköltözni. A bérlő ezt a felmondást megkifogásolta és kétségbe vonta a bérbeadói lakáshasználat fennállását. A müncheni alsófokú bíróság ( Amtsgericht München ) előtti , kiürítés iránti perben a bérlő vitatta a bérbeadó beköltözési szándékát. Ezt követően a peres felek mégis egyezséget kötöttek. Ebben az egyezségben a bérlő vállalta, hogy 2009. év közepéig kiköltözik. Ezen kiköltözés teljesítése ellenében a bérbeadó 2400 euró átköltözési támogatás fizetését vállalta…

Dolgozói szabadság átvitele a következő évre

  2013-12-12  

A munkaviszonyban álló személyek, munkavállalók esetében a dolgozót megillető szabadságot az irányadó szabályok értelmében az esedékesség évében kell kiadni, vagyis még abban az évben, amelyre vonatkozólag a munkáltató azt az irányadó jogszabályokkal összhangban megállapította. Habár a főszabály szerint az adott évben kiadandó az arra az évre járó szabadság ,mégis előfordul olyan eset, amikor benn marad valamennyi szabadság, az éves mennyiségből néhány nap igénybe nem vettként megmarad a dolgozónak. A hatályos szabályok értelmében, amennyiben a szabadság még az adott évben ( pl. decemberben) megkezdődött, ezzel összefüggően a rá következő évben kivételesen 5 munkanap mégis kiadható.…

Határozott idejű munkaszerződések Németországban

  2013-11-05  

Munkajoggal foglalkozó német kutatók szerint majd minden második Németországban megkötött szerződés határozott időre szól. De vajon jogos -e mindig a határozott idő kikötése a szerződésben – a többi között erre keresték nürnbergi munkaügyi szakemberek a választ. Megállapításuk szerint a megkötött a német munkaszerződések nem egyszer rejtett meg átláthatatlan rendelkezéseket tartalmaznak, éppen ezért nem árt , ha a munkavállalók tisztában vannak a jogaikkal. Egyébiránt Németországban külön törvény van hatályban, amely a határozott időre szóló meg a részmunkaidős foglalkoztatást szabályozza. Ez a törvény a határozott időre szóló munkaszerződésnek két típusát ismeri, még…

Vonatjegy árának részleges visszatérítése az utas részére a vonat jelentős, ún. vis maior jellegű késése esetén

  2013-09-30  

A C -509/11. számú, az Európai Unió Bírósága előtti peres ügyben hozott ítélet szerint ( peres felek : ÖBB - Personenverkehr AG Ausztria ) az utasoknak jelentős késés esetén akkor is joguk van a vonatjegy árának részleges visszatérítéséhez, ha a késés vis maior ( magyarán : nagyobb erőhatalom ) következménye. A fuvarozó nem hivatkozhat a nemzetközi jog azon szabályaira, amelyek őt vis maior esetén mentesítik a késés miatt keletkezett károk megtérítése alól, annak érdekében, hogy kivonja magát a menetjegyár-visszatérítésre vonatkozó kötelezettsége alól. / Ld. ide : A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23 - i 1371/2007/EK…

Az Európai Unió Bírósága előtt a magyar kereskedelmi vállalkozások különadója

  2013-09-10  

Az Európai Unió Bíróságának 2013. szeptember 5-i keltű, 98/13 számú sajtóközleménye Juliane Kokott főtanácsos záróindítványáról , a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi KFT és Nemzeti Adó- Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága közti , Luxemburgban folyamatban lévő ügyben. Julianne Kokott az EU főtanácsosa elismeri, a kiskereskedelemre Magyarországon kiszabott különadó nem diszkriminálja a külföldi vállalkozásokat , azonban lehetséges , hogy ez különadó ellentétes az Európai Uniónak a forgalmi adóra vonatkozó jogi előírásaival. 2010-ben Magyarország az állami költségvetésnek a pénzügyi és gazdasági válság miatt megnövekedett összegű finanszírozási igényét…

Amiről a Tavares-jelentés valójában szól (A jelentés főbb ajánlásai a magyar hatóságok és az Unió számára)

  2013-07-24  

Felhívja a magyar hatóságokat a következő ajánlások haladéktalan megvalósítására : a jogállamiság, annak lényeges követelményeinek – tekintettel az alkotmányjogi keretekre, a hatalmi ágak megosztásának a rendszerére, az igazságszolgáltatás függetlenségére hatékony óvóintézkedések megtételére az alapjogok biztosítását illetően, beleértve a vélemény- , a sajtó- és vallásszabadságot és a tulajdonhoz való jogot – teljes mértékű visszaállítására. Az alkotmány vonatkozásában Az alaptörvény elsődlegességét vissza kell állítani, és törölni kell azokat rendelkezéseket az alkotmányból, melyeket megelőzőleg a magyar alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított. A…

Amiről a Tavares-jelentés valójában szól (Mit mond a magyar választásokról és a hazai médiáról?)

  2013-07-14  

2012. november 26-án úgy nevezett egyéni országgyűlési képviselői indítványra a magyar országgyűlés elfogadta a választási reform részeként a választási eljárásról azt a törvénytervezetet, amely szerint azt a választójegyzéket, amely mintegy automatikusan ,a jogszabálynál fogva minden választásra jogosult állandó magyar lakóhellyel rendelkező állampolgár adatai tartalmazza, felváltja egy önkéntes választási regisztráció, amely majd az egyéni választójog gyakorlásának előfeltétele lesz. A magyar alaptörvénynek második módosítását, amely a választójegyzékbe történő felvételt érintő kötelezettséget szabályozza, törvénytervezet formájában éppen úgy egy egyéni országgyűlési…

  Blog

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani…

Házépítés Németországban

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia,…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép