info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

  2017-11-16

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről szóló 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet szerint megemelt öregségi nyugdíjban, özvegyi és szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban részesülő személyek részére. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, egyösszegű kifizetésre mindkét ellátása alapján jogosult.

Az egyösszegű kifizetésre a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben (kárpótlás címén folyósított kiegészítés), illetve a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülők is jogosultak, ha ellátásuk a 2017. január havi emelésről szóló kormányrendelet alapján emelésre került.

Az egyösszegű kifizetés összege megegyezik a jogosult részére folyósítása kerülő ellátás(ok) 2017. november havi összegének 9,6 százalékával.

Az egyösszegű kifizetés megilleti a 2016. december 31-ét követő időponttól

• megállapított vagy folyósított, az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását, a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy az emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg,
• megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha az ellátását a januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg,
• megállapított, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában részesülő személyt, ha a támogatás kiszámításának alapját 2017. január 1-jét megelőzően megállapított árvaellátás képezte.

Az egyösszegű kifizetésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

Az egyösszegű kiegészítés arányos része illeti meg

• azt a januári emelésre nem jogosító hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt, akinek nyugellátását 2017. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesült elhunyt jogszerző jogán állapították meg, továbbá
• azt a személyt, akinek esetében az ellátás folyósítása 2017. évben szünetel vagy szünetelt,
• a megszűnt ellátás jogosultját, a jogosult halála esetén a hozzátartozóját vagy az örökösét.

Az arányos részt úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás vagy a szüneteltetett ellátás 2017. november havi összegének, illetve a megszűnt ellátás utolsó havi összegének 0,8 százalékát meg kell szorozni a hozzátartozói nyugellátás, illetve a szüneteltetett vagy megszűnt ellátás 2017. évi folyósítási hónapjainak számával.

2017. évi nyugdíjprémium

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) értelmében, ha a GDP növekedés tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében öregségi nyugdíjban, hozzátartozói nyugdíjban (az ideiglenes özvegyi nyugdíj kivételével özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), mezőgazdasági járadékban részesül és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a tárgyévet megelőzően betöltötte.
2017. évben a nyugdíjprémium kifizetésének feltételei teljesültek, így a Kormány 313/2017. (X.31.) Korm. rendeletében foglaltak szerint 2017. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.

A nyugdíjprémium az előzőekben felsorolt ellátásban részesülő és az öregségi nyugdíjkorhatárát 2017. január 1-je előtt betöltött személyt illeti meg, aki 2016. év legalább egy napján, és 2017 novemberében is részesült a megjelölt ellátásban. A nyugdíjprémium összege a november havi nyugellátás 25%-ának (de legfeljebb 20.000.- Ft-nak) a 0,6-szorosa, azaz maximum 12.000.- Ft.

A fentiek értelmében az, akinek a november havi nyugdíja a 80.000.- Ft-ot eléri, a maximális 12.000.- Ft nyugdíjprémiumot kapja, azonban ha a nyugdíj összege ennél alacsonyabb, akkor a nyugdíjprémium összege sem éri el a 12.000.- Ft-ot.

Egyes más ellátások után járó egyszeri juttatás

2017 novemberében egyszeri juttatásra az a személy jogosult, aki 2016. év legalább egy napján, és 2017 novemberében is a nyugdíjprémiumnál felsorolt ellátásban részesül de 2017. január 1-jét megelőzően az öregségi nyugdíjkorhatárát nem töltötte be, illetve ideiglenes özvegyi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti, illetve táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben (kárpótlás címén folyósított kiegészítés), vagy nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesül.

Az egyszeri juttatás megilleti a 2016. december 31-ét követő időponttól

megállapított vagy folyósított, az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását, a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy az emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg,
• megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha az ellátását a januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg,
• megállapított, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában részesülő személyt, ha a támogatás kiszámításának alapját 2017. január 1-jét megelőzően megállapított árvaellátás képezte.

Az egyszeri juttatásra a nyugdíj-prémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2017 novemberében folyósított 2017. október havi ellátás után kell kiszámítani. A juttatás összege a november havi ellátás 25%-ának (de legfeljebb 20.000.- Ft-nak) a 0,6-szorosa, maximum 12.000.- Ft.


Az a személy, akit nyugdíjprémium és egyszeri juttatás is megillet, vagy azokra több jogcímen is jogosult, maximum 12.000.- Ft-ot kaphat.

A kifizetéssel összefüggő tudnivalók

Az egyszeri kiegészítés, nyugdíjprémium, illetve egyszeri juttatás utalása iránt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik. A megszűnt vagy szünetelő ellátás után járó egyösszegű kifizetés arányos részét a jogosult, illetve elhalálozása esetén a hozzátartozó vagy az örökös írásbeli kérelmére kell folyósítani.
A 2017. évi novemberi kiegészítés, a 2017. évi nyugdíjprémium és az egyes más ellátások után járó egyszeri juttatás a 2017. november havi nyugellátással együtt, a szokásos nyugdíj-utalási napon kerül utalásra.
Postai kifizetés esetén a november havi ellátás a kiegészítés, a nyugdíjprémium és/vagy egyszeri juttatás az ún. postai kifizetési naptárban meghatározott napon egy utalványon kerül kifizetésre, összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban feltüntetésre kerül.
Forrás : Magyar Államkincstár

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép