info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

Foglaló fizetése szerződéskötéskor, avagy mikor foglaló a foglaló összege

  2016-12-06

Bizonyos fajta szerződéseknél - mint például adásvételi vagy bérleti szerződésnél - gyakran kerül sor foglalóként nevesített pénz átadására. A korábban hatályban volt Polgári Törvénykönyv, az 1959. évi IV. törvény 243. § ( 1 ) bekezdése szerint a foglalót „ a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül „ adták át. Többnyire pénzt fizetett a leendő vevő – például előszerződés aláírásakor a leendő eladónak, de lehetett a foglaló gyanánt átadott érték például részvény avagy valamilyen ingóság.

A jogászok által jól ismert szabály szerint ( a régi Ptk. 245. § ( 2 ) bekezdése alapján ) : „ A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az átadott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen tartozik visszafizetni. „ A foglaló körében a régi Ptk. szerint is - a 245. § ( 3 ) bekezdése alapján – a bíróság a túlzott mértékű foglalót peres eljárás keretében mérsékelhette.

A régi Polgári Törvénykönyv több évtizedes hatályban léte alatt a bírói gyakorlat csak szigorúan az adott szerződés megkötésekor, aláírásakor , annak napján átadott pénzt vagy „ dolgot „ tekintette foglalónak, az esetleges később fizetett pénzt viszont jogvita esetén másként ítélte meg, nem fűzte hozzá a foglaló elvesztésének jogkövetkezményét vagy annak kétszeres visszaadását nem rendelte el az ügyben eljáró bíróság.

Ebben a tárgyban számos bírósági köztük legfelsőbb bírósági határozat keletkezett. Ezek mind egységesen azt az álláspontot képviselik : a foglalót a szerződés megkötésekor ( aláírásakor ) kell és lehet érvényesen átadni, sem a későbbi, sem a korábbi pénz átadása tehát nem foglaló.

Arra a magam részéről nem találtam bírósági határozatot, hogy mi történjen abban az esetben , amikor a szerződő felek kifejezetten abban állapodtak meg egymással : eltérve a Ptk.-nak a foglalóra vonatkozó – egyébként megengedő, jogi műszóval diszpozitív szabályától – a szerződés megkötését követően , a szerződésben előre meghatározott későbbi időpontokban további fix pénzösszegek átadására kerül sor , melyeket majd mind foglalónak tekintenek a szerződő felek.

Az előbbi felvetés jogi szempontból azért érdekes, mivel a régi Ptk. 200. § ( 1 ) bekezdése egyértelműen kimondta : „ A szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől a felek egyező akarattal eltérhetnek , ha az eltérést jogszabály nem tiltja. „ A foglalót szabályozó régi jogi norma nem tartalmazott tilalmat, tehát elvileg a jogszabályi rendelkezéstől el lehetett térni konszenzussal . Ekként a felek elvileg megállapodhattak volna több részletben történő foglaló fizetésében, növelendő ezzel a szerződés jogi biztosítékának összegét.

Az új Ptk. , a 2013. évi V. törvény 6 : 185 § -a láthatóan szakított a korábbi megfogalmazással, mert a jogszabályi szöveg expressis verbis nem kapcsolja időbelileg a foglaló átadását a szerződés megkötéséhez ; kimaradt a törvény szövegéből , miszerint a foglalót a szerződéskötéskor adják kötelezettségvállalás gyanánt. A hivatkozott új jogszabály szerint : „ A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetése a szerződésből egyértelműen kitűnik. „

Az új jogi szabályozás szerint csak pénzzel lehet a szerződést „ megerősíteni „ más dolog pl. részvény vagy mondjuk értékes óra, drága ékszer vagy mondjuk autó nem adható át foglaló gyanánt.

Az új Ptk. megfogalmazása megítélésem szerint nem zárja ki , hogy foglalóval történő megerősítésre valamely adásvételi vagy más szerződésnek egy későbbi külön megállapodásban kerüljön sor, illetőleg az abban való megállapodást sem, hogy a biztosítékul szolgáló pénzösszeget annak átadója egymástól eltérő időpontokban részletekben teljesítse egy előszerződés alapján.

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép