info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

Német nyelvű munkaszerződés német nyelvet nem ismerő külföldi számára?

  2016-06-02

A munkaszerződéseket illetően az irányadó magyar jogszabály kötelezően előírja a munkaszerződés írásba foglalását, azonban az írásba foglalás elmaradása miatti érvénytelenségre csak a dolgozó hivatkozhat és csak 1 hónap időtartamig, a szerződés megkötése után.

Az írásba foglalt magyar nyelvű munkaszerződés jogi szempontból okirat , még pedig magánokirat, melynek követelményeivel Magyarországon a polgári perrendtartás foglalkozik. A magyar polgári perrendtartás meghatározza az úgy nevezett magánokirat fogalmát - akként adva meg a definíciót, hogy : „ A magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll . „

A külön feltételek közül a teljes bizonyító erejű magánokirat körében az egyik fontos formai követelmény , hogy az okiratban nyilatkozó személyek tanúk előtt írják alá a dokumentumot vagy a tanúk előtt a szerződő fél a már általa korábban aláírt iraton az aláírását a sajátjának utólag elismeri.


A fentiekben már idézett magyar perrendtartási törvény szabályozza az az esetet is , ha az okirat úgy nevezett kiállítója – tehát egy nyilatkozó személy vagy szerződést kötő személy – olvasni nem tud vagy nem érti azt a nyelvet , amelyen az okirat készült. Ilyen esetre a hatályos magyar jogszabály továbbra is akként rendelkezik : az okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje , ha az okiratból megállapítható egyértelműen az illető nyelvet nem beszélő személynek az okirat tartalmát megmagyarázták. Ez az iratot megmagyarázó, interpretáló személy lehet példának okáért az egyik tanú vagy hitelesítő személy , a magyar jogszabály szerint. A most hivatkozott jogi előírás alkalmazása idehaza gyakran felmerülhet, hiszen magyar nyelvet nem ismerő külföldiek számos esetben kötnek hazánk területén olyan írásos szerződést, melynek hiányzik az idegen nyelvű változata vagyis a fordítása. Ez a szerződéses fogyatékosság adott esetben problémát okozhat, mivel az ilyen szerződés eleve, a jogszabálynál fogva nem teljes bizonyító erejű.

Ahogy nálunk külföldiek kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nekik el nem magyarázott szerződést írnak alá, - jobb híján - ez az eset bizony külföldön , példának okáért Németországban is megtörténhet. Nevezetesen , hogy olyan körülmények között jön létre írásos munkaszerződés, hogy annak részletes tartalma teljes terjedelmében nem ismert a külföldi ( pl. magyar ) munkavállaló számára, habár mondjuk a munkakör elnevezése és a munkabér összege egyértelműen megállapítható volt.

Vajon milyen jogi védelmet kaphat honfitársunk, aki valamely okirat tartalmát nem ismerve vállal németországi munkavégzésre szerződéses kötelezettséget ?

A kérdés nem pusztán elméleti jelentőségű. Ugyanis a német jogban a polgári jogi szerződés egyik esetének tekintendő a munkaszerződés ,amely a német BGB ( Polgári Törvénykönyv ) által szabályozott szolgálati szerződés egyik variánsa. Német jog szerint megkötött munkaszerződés keletkezése esetén a munkavállalót ( témánk szempontjából a külföldön dolgozó magyar embert ) munkavégzési kötelezettség terheli, másrészt utasításokhoz van kötve a munkavégzés során, mivel a munkaadónak a létrejött szerződés alapján széles körű utasítási joga van, mely utóbbihoz fő kötelemként foglalkoztatási és munkabér-fizetési kötelezettség tartozik.

A német bírósági gyakorlatban több ítélet született arra vonatkozólag , ha valaki nem érti teljesen a német nyelvet vagy éppenséggel egyáltalán nem tud németül - ez a körülmény a megkötött munkaszerződést nem teszi érvénytelenné, tehát a szerződés későbbi bírósági megtámadása ez okból nem vezet eredményre. Ekként döntött évekkel ezelőtt például a Rajnaföld-Pfalz Tartományi Munkaügyi Bíróság egy portugál gépkocsivezető ügyében. A bírák döntése szerint az alkalmazó cég nem köteles a szerződést más nyelvre lefordíttatni, a nyelvismeret hiányából fakadó kockázatot az a munkavállaló viseli, aki nem tud németül !

A Német Szövetségi Munkaügyi Bíróság egy másik ügyben a fentiekhez hasonlóan rendelkezett. A bírósági fórum szerint a foglalkoztató cég a német nyelvű munkaszerződést nem köteles lefordíttatni, de ehhez hasonlóan a munkavállaló sem köteles aláírni egy olyan szerződést, melynek tartalmát nem képes felfogni. Ha valaki dolgozóként mégis aláír egy számára nem ismert nyelven készült munkaszerződést, az ebből eredő kockázatot Németországban az aláíró személynek kell viselnie.

  Blog

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

A legkisebb munkabér (törvényi minimálbér) havi összege az Európai Unióban 2018-ban

A törvényi minimálbér havi összege az Európai Unió egyes országaiban, 2018-ban. Luxembourg 1999 Euro  Íroroszág…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép