info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

LATIN - MAGYAR jogi szótár

-A-

abdicatio jogról való lemondás
ab instancia bizonyítékok hiányában felmentés
abolitio törvény hatályon kívül helyezése
abrogatio jogszabály hatályon kívül helyezése
absorptio egy jogi cselekmény magába olvaszt egy másikat
ad acta irattárba helyezendő ügyirat
aedificium solo cedit a földön emelt épület , főszabályként a föld alkotórésze
adoptatio örökbefogadás
advokat ügyvéd
aliud mást szolgáltatni ( kötelmi jogban ) aliud-szolgáltatás
a minori ad maius következtetés, kisebbről a nagyobbra
annulatio hatályon kívül helyezés, érvénytelenítés
antedatál iratra a valóságos helyett korább keltezés ráírása
appelatio fellebbezés
apellata ellenvetés, fellebbezés
a priori a tapasztalatokat megelőző
arbitratio bírósági ítélet, határozat
argumentum érv, bizonyítékok
argumentum e contrario ellenkezőjéből következtetés
arte legis a törvény rendje szerint
aspectus nézőpont, szemlélet
assecuratio biztosítás
attestatio igazolás, tanúsítás
attestatum tanúsítvány
audiatur et altera pars hallgattassék meg a másik fél is
attributum valamely tárgy nélkülözhetetlen része, fogalmi eleme
auctio árverés
authenticitas hitelesség, valódiság
aut scit aut scire debit tudnia kellett, tudnia kellett volna ( v.ö : bon fide )
aversio idegenkedés valamitől

-B-

beneficium kedvezmény, kiváltság
bigamia kettős házasság
bilaterális kétoldalú , kölcsönös
bona vagyon, jószág
bona fide jóhiszeműség, jóhiszeműen
bonitas hitelképesség
bonum bírtok, haszon
brevi manu rövid úton
brevi manu traditio átruházás átadás nélkül

-C-

casus eset, alkalom
casus beli háborús ok
causa indíték, ügy, érdek
causalis nexus okozati összefüggés
census adóbecslés, adójövedelem, vagyonbecslés
certificatum bizonyítvány, igazolvány
cessio engedményezés, átruházás
caesura éles választóvonal, cezúra
circulus vitiosus körben forgó hibás okoskodás, szó szerint : hibás kör
civil polgári személy ( nem katona )
clara pacta , boni amici tiszta megállapodás, jó barátok
clausula rebus sic stantibus változatlanul maradó körülmények meghatározása
cognitio bírói megítélés
coitus közösülés, nemi aktus
concubinatus házasságon kívüli együttélés
condictio sina causa visszakövetelése egy jogalap nélkülivé vált ráfordításnak
conditio sine qua non valamely dolog lényegi eleme, amely nélkülözhetetlenül szükséges annak létezéséhez
consensus egyetértés, megegyezés
consuetudo szokásjog, szokás
contradictio in adeiecto önellentmondás, az állításban van a cáfolat
contradictorius mindkét felet meghallgató ítélettel záruló eljárás
contra legem a törvénnyel szemben
corpus iuris törvénytár, jogszabályok gyűjteménye
cui prodest? kinek érdeke?, kinek fontos?
cuius regio eius religio akié a föld azé a vallás alapelv, mely szerint a földet birtokló vallása határozza meg az alattvalókét
cum reservatione jogfenntartással
culpa im contrahendo szerződéskötés körüli vétkesség
culpa lata súlyos hanyagság
culpa levis enyhe hanyagság
culpa levissima legenyhébb hanyagság

-D-

damnáció elítélés
damnum emergens tényleges kár
datio in solutum fizetés helyetti teljesítés
debitor adós
debitum adósság
decisio döntés, ítélet
deductio ad absurdum bizonyítás a lehetetlenség oldaláról kiindulva
deductio levezetés, következtetés
declaratio kihirdetés, nyilatkozat
de facto ténylegesen
de uire jog szerint
de lege ferenda a meghozandó törvény szerint
de lege lata a meghozott törvény szerint
delictum bűncselekmény
deliquens tettes, a bűntett elkövetője
demonstratio szemléltető bizonyítás
denegatio tagadás
depositum letét, letéti szerződés
derivatio származtatás, levezetés
derogatio törvény egy részének hatályon kívül helyezése
determinatio meghatározás , megjelölés
disiunctio elválasztás, egymást kizáró fogalmak egy tárgykörön belül
discrepantia lényegbeli különbség
discriminatio hátrányos különbségtétel, jogcsorbítás
dispositio rendelkezés
diszjunktiv szétválasztó, elválasztó ( pl. diszjunktiv feltétel )
dolus directus egyenes szándék ( büntetőjog )
dolus eventualis eshetőleges szándék ( büntetőjog )

-E-

elaboratum tudományos értekezés, dolgozat
emancipatio egyenjogúsítás
eo ipso a puszta tény folytán
error in persona vel obiecto az elkövető tévedése a sértett személyében vagy az elkövetés tárgyában
exact pontos, szabatos
exceptio kifogás
exclave adott államhoz tartozó terület, melyet más államok vesznek körül
executio kivégzés, végrehajtás
executor végrehajtó
ex jure jog szerint
ex lex törvényen kívüli állapot
ex nunc mostantól, a jövőre nézve
expressis verbis kifejezetten, megnevezetten
extraditio elkövető kiadása más államnak büntető eljáráshoz
ex tunc visszaható hatállyal

-F-

falsus procurator álképviselő, jogosultság nélkül eljáró személy
favor testamenti végrendelet értelmezése az örökhagyó akarata szerint
fictio nem létező helyzet, tény valósnak, létezőnek tekintetése
forum ítélőszék, bíróság
foederatio államok szövetsége, államszövetség
fundatio alapítvány
fundus házhely, telek
furtum lopás

-G-

gestio igazgatás, ügyvitel

-H-

hiatus hézag, űr
hic et nunc adott esetben, az adott ténnyel kapcsolatban
honoris causa tiszteletbeli állás
horribile dictu még kimondani is szörnyű

-I-

idem per idem valaminek bizonyítása önmagával
identificatio azonosítás
id quod actum est amiben megállapodtunk
ignoratio valaminek szándékos mellőzése
immatriculatio anyakönyvezés
immunitas mentelmi jog, sérthetetlenség
implicit rejtett, burkolt, nem kifejezett
implicatio belekeverés, belekeveredés
impossibilium nulla est obligatio lehetetlen teljesítésére senki nem kötelezhető
in abstracto elvontan, minden mástól függetlenül
in concreto valóságban, gyakorlatban
in deposito letétben , őrizetben
individuum egyed, egyén
in dubio mitius kétséges esetben enyhébben eljárni vagy büntetni
in dubio pro reo kétség esetén a vádlott javára kell dönteni
in effigie képletesen, jelképesen ( pl. elítélni )
in fraudem creditorium hitelezők kijátszására
in integrum restitutio eredeti állapot helyreállítása, birtokba visszahelyezés
incompetentia illetékesség hiánya vagy szakszerűtlenség is
incriminatio vád alá helyezés
inculpatio vádolás
in medias res a dolgok közepébe vágva
in melius alsóbb fokú ítélet megváltoztatása a fél javára
in merito a dolog érdemében, főkérdésben
in peius alsóbb fokú ítélet megváltoztatása a fél hátrányára
instantia kérvény, kereset, első fokon eljáró bíróság
insinuatio insinuatio ráfogás, gyanúsítás, sejtetés, koholt rágalom
insolvens fizetésképtelen
interpretatio értelmezés, magyarázás
involvál magában foglal, maga után von
ipso facto a tényből következően
ipso iure törvénynél, a jogszabálynál fogva
irreversibilis vissza nem fordítható folyamat, művelet
ius aequum jog, méltányosság szerint
ius civile polgári jog
ius criminale büntetőjog
ius cogens kötelező érvényű jog
ius dispositivum a felek megállapodása szerinti jog
iustitia igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás

-J-

jus gentium nemzetközi jog
jus murmurandi a morgás joga, nép elégedetlenségi joga
jurisdictio törvénykezés, igazságszolgáltatás
jusztifikáció igazolás, megokolás

-K-

kaució óvadék, pénzbiztosíték
kauzalitás okság, ok-viszony
kazuisztikus szőrszálhasogató
klauzula szerződéshez fűzött záradék
kódex törvénykönyv
kodifikáció jogalkotás
kollaudáció egyeztetés, felülvizsgálat, ellenőrzés
kompenzáció kiegyenlítés, teljesítési beszámítás
konceptus első fogalmazvány, vázlat
konjunktiv összetartozó ( pl. konjunktiv feltétel )
kontesztál tanúsít, bizonyít
kontraktus szerződés
konvenció szerződés, egyezmény, nemzetközi megállapodás
kvóta rész, arány, hányad

-L-

laesio enormis felén túli sérelem, az értékarányosság megsértése
lajstrom jegyzék
legatum végrendeleti kikötés hagyomány kiadására
legislatio törvényhozás
legitimáció jogosítás, elismerés
legitim törvényes
legitima portio kötelesrész ( örökjog )
lex törvény
lex dubia non obligat kétséges törvénynek nincs kötelező ereje
lex imperfecta kötelező rendelkezés , jogkövetkezmény nélkül
lex posterior derogat legi priori a későbbi törvény lerontja a régebbit
lex specialis derogat legi generali a különös rendelkezés lerontja az általánost
licencia hatósági engedély, engedély
licitáció árverés
lucidum intervallum elmebeteg öntudatos állapota , „világos időköz„
lucrum cessans elmaradt haszon ( kártérítési jog )
luxuria szándékos hanyagság

-M-

mater semper certa est az anya személy mindig biztos ( az apa az akit férjnek kell tekinteni)
mutatis mutandis a szükséges változtatásokkal (analógia alkalmazása)

-N-

nasciturus meg nem született gyermek (örökjog)
ne bis in idem ne kétszer ugyanazt, a kétszeri büntetés tilalma ugyanazért a cselekményért
nemo testis in propria causa a saját ügyében senki nem lehet tanú
ne ultra petita a bíróság kötöttsége a kérelemhez
ne plus iuris tranfere potest quam ipse habet senki nem ruházhat át több jogot, mint amivel rendelkezik
nulla poena sine lege nincs büntetés törvény nélkül

-O-

occupatio uratlan birtok elfoglalása
omni jure teljes joggal
onus probandi bizonyítási teher
obscurus homályos, zavaros, érthetetlen
optio vételi jog

-P-

pacta sunt servanda a szerződések betartandóak
particularis részleges, helyi, szűkkörű
partitio részekre osztás, felosztás
pactum non cedendo engedményezési tilalom, szerződésnél fogva
per analogiam valaminek a mintájára , példájára
per inductionem a tényekből, indukció úján
per vim erőszakkal, erőszakos úton
vim vi repellere quique licet erőszakot erőszakkal bárki visszaverhet
permissio engedély , felhatalmazás
poenale büntetés, pénzbírság
prima facie első ránézés (bizonyíték)
protestatio facto contraria érvénytelen az olyan jogfenntartás amely ellentétes a jogfenntartó cselekményével

-Q-

quid pro quo valamit valamiért, szolgáltatásért ellenszolgáltatást

-R-

ratio legis a törvény szelleme
reformatio in peius hátrányára megváltoztatás
rei vindicatio tulajdonos kereseti kérelme a dolgát birtoklóval szemben, annak kiadása iránt
res iducata ítélt dolog a bíróság részéről
reservatio mentalis kötelmi jogban a nyilatkozatot tevő személy rejtett fenntartása
restitutio in intergrum eredeti állapot visszaállítása

-S-

sic szó szerint : így. Szövegben, rendszerint zárójelbe tett, felkiáltójellel ellátva, a betű szerinti hűségre figyelmeztet
sine ira et studio pártatlanul, részrehajlás nélkül
societas társaság , társulás
societas delinquere non potest társaság büntetőjogi felelősségének hiánya
subpoena büntetés alatt
sui generis sajátos, egyedi ( szabályozás )
superficies solo cedit egy ház építmény osztja a telek, a föld sorsát (eltérő megállapodás hiányában )

-T-

terra nullius senki földje
testis non est iudicare a tanú ne mondjon ítéletet
turpis causa erkölcstelen cél

-U-

ultima ratio utolsó döntés, végső érv
ultra posse nemo obligatur senkinek nem köteles többet teljesíteni mint amire képes

-V-

venire contra factum proprium korábbi tényekkel ellentétes cselekedet tiltása
vis maior nagyobb erőhatalom, elháríthatatlan dolog

Szakterületek

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép